Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ck-pieszyce.pl/ Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach.

Data publikacji strony internetowej: 25.11.2014.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.03.2017.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
2. Opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTube.
3. Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
4. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
5. Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Listwan, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować się można również dzwoniąc pod nr tel. 74 836 53 41 w. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

  •  dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie czego dotyczy zgłoszenie,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne
Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna
1. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach obsługuje interesantów w 2 budynkach:

  • budynek główny MBP-CK: 58-250 Pieszyce, ul. M. Kopernika 37

Wejście główne do budynku znajduje się od parkingu – podjazd dla osób niepełnosprawnych, drugie wejście do budynku z poziomu parteru, pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzna komunikacja odbywa się klatką schodową lub windą.
W budynku znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • budynek Filii MBP-CK: 58-250 Pieszyce, Rościszów 51A

Wejście do budynku z poziomu parteru, pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy, nie ma potrzeby przemieszczania się na wyższy poziom. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

2. Parkingi dla interesantów znajdują się obok budynków, zostały wyznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
3. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku. Ze względu na indywidualny charakter wydarzeń w MBP-CK, obecność psa asystującego na sali widowiskowej powinna być każdorazowo konsultowana z organizatorem.
4. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu.
5. Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.
6. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

  Godziny otwarcia

Poniedziałek | 8:00 - 17:00
Wtorek | 8:00 - 17:00
Środa | 8:00 - 17:00
Czwartek | 8:00 - 17:00
Piątek | 8:00 - 17:00

 Kontakt

MBP - CK w Pieszycach
ul. Mikołaja Kopernika 37, 58-250 Pieszyce
+48 74 836 53 41
+48 665 002 242
sekretariat@ck-pieszyce.pl